Rek­lā­mās rei­zēm tiek pie­dā­vā­tas me­to­des, kas ļauj vie­nas vai di­vu ne­dē­ļu lai­kā zau­dēt ļo­ti daudz ki­lo­gra­mu. Cil­vē­kam kā bio­lo­ģis­kai būt­nei tas pa­tie­šām zi­nā­mos ap­stāk­ļos ir ie­spē­jams, ta­ču or­ga­nisms tik īsā lai­kā ne­var pie­lā­go­ties jaun­ajam ve­se­lī­ga­jam ēša­nas sti­lam.

Strau­jo sva­ra zau­dē­ša­nu var sa­lī­dzi­nāt ar sprin­tu - kā­du lai­ku cil­vēks var pa­skriet ātr­ā tem­pā, ta­ču ko­pu­mā da­ba mū­su or­ga­nis­mu nav ra­dī­ju­si sprin­tam, bet vien­mē­rī­gai ik­die­nas slo­dzei. Ēša­nas pa­ra­du­mus mēs efek­tī­vi va­ram iz­mai­nīt ti­kai il­gā­kā lai­ka pos­mā. Ja or­ga­nis­mā jau uz­krā­ju­šies tau­ku de­po­zī­ti, no­teik­ti ir va­ja­dzī­ga gan sa­mē­rī­ga un pie­au­go­ša fi­zis­kā slo­dze, gan ēša­nas pa­ra­du­mu mai­ņa. Sā­ku­mā mēs iz­man­to­jam to ener­ģi­ju, kas ir asins­ri­tē, un ti­kai pēc tam - re­zer­ves. Tie­ši tad, kad sā­kas uz­krā­to re­zer­vju pa­tē­rē­ša­na, kas or­ga­nis­mam pra­sa lie­lā­ku dar­bu, cil­vēks sa­jūt grū­ti pār­va­ra­mu iz­sal­ku­mu. Ir jā­liek lie­tā gri­bas­spēks, lai tik­tu tam pār­i, tad or­ga­nisms pie­rod pie jaun­ā ēša­nas sti­la, pār­mē­rī­gā ēst­gri­ba mi­tē­jas, kļūst vieg­lāk kus­tē­ties, uz­la­bo­jas paš­sa­jū­ta.

No­de­rī­gi!

Jau­tā­ju­mi, uz ku­riem go­dī­gi jā­at­bild sev pa­šam: